POLITYKA PRYWATNOŚCI

Drodzy Użytkownicy,

W związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przekazujemy informacje dotyczące danych osobowych.

Niniejszy dokument określa zasady, na jakich chronione są dane osobowe osób fizycznych korzystających z usług na stronie internetowej znajdującej się pod adresem https://appartme.pl/, funkcjonującej jako sklep internetowy. Polityka prywatności opisuje rodzaj Danych Osobowych zbieranych od Użytkownika Serwisu, metody ich gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania i ewentualnego udostępniania, a także prawa przysługujące Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Administrator Danych jest zobowiązany do ochrony prywatności Użytkowników Serwisu. W tym zakresie Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych przekazanych przez Użytkownika Serwisu w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu i dokonywaniem zakupów.

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest S-Labs sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Dworska 1A/1U, 31-358 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000568209, NIP: 9452185706, REGON: 362085817.

CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA

 1. Formularz kontaktowy
  Przetwarzamy dane podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym w celu obsługi zgłoszenia i odpowiedzi na zapytanie, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest komunikacja z klientami i odpowiadanie na ich pytania.
 2. Umowa
  W przypadku kontaktu w celu zawarcia umowy, Twoje dane są przetwarzane w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, np. prowadzenia negocjacji lub przedstawienia oferty (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do podjęcia działań na żądanie użytkownika. W przypadku niezawarcia umowy po upływie tego okresu dane zostaną usunięte. Natomiast w przypadku zawarcia umowy będą one przetwarzane do czasu wykonania umowy i przedawnienia roszczeń wynikających z umowy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest obrona i dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO).

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z usług oferowanych przez Administratora w ramach Serwisu, podane przez Ciebie dane będą przetwarzane:
a. zawarcia i wykonania umowy na warunkach określonych w regulaminie Serwisu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz
b. świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności prowadzenia konta klienta w sklepie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c. w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego i zapewnienia właściwej obsługi klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
d. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest archiwizacja dokumentacji,
e. w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług,
f. dopasowania oferty reklamowej do potrzeb klientów, prezentacji reklam na podstawie Twojej zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO), jakim jest dostosowanie kategorii ofert lub poszczególnych ofert na podstawie Twojej aktywności.

W przypadku zawarcia z Tobą umowy, dane będą przetwarzane w celu jej zawarcia i wykonania (w tym kontaktu w związku z jej wykonaniem, potwierdzenia płatności) oraz na jej podstawie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Twoje dane są również przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

 1. Informacje handlowe
  Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych dotyczących produktów i usług, promocji oraz ofert na podstawie Twojej zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).
 2. Prowadzenie korespondencji tradycyjnej i za pośrednictwem poczty elektronicznej
  W przypadku kierowania do Administratora korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, niezwiązanej ze świadczeniem usług lub wykonywaniem innej umowy, zawarte w niej dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi żądania lub zapytania zgłoszonego w korespondencji.

Podstawą przetwarzania w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest prowadzenie korespondencji oraz obsługa wniosków i zapytań w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podanie danych osobowych niezbędnych do obsługi wniosku jest obowiązkowe.

 1. Kontakt telefoniczny
  W przypadku kontaktu telefonicznego, w sprawach niezwiązanych ze świadczeniem usług na rzecz użytkownika lub wykonywaniem innej umowy, podane przez użytkownika dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi zgłoszonego żądania lub zapytania.

Podstawą przetwarzania w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest obsługa zgłoszeń i zapytań w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Administrator może wymagać podania danych niezbędnych do obsługi żądania, w takim przypadku podanie takich danych jest obowiązkowe do obsługi żądania.

 1. Kontakt pracowników wykonawcy lub klienta
  W przypadku, gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie lub mailowo w związku z umową zawartą z Twoim pracodawcą lub działaniami podejmowanymi na jego żądanie przed zawarciem umowy – pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy w celu wykonania zawartej umowy oraz podjęcia działań na jego żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu dochodzenia, obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeśli kontaktujesz się z nami w sprawie innej niż zawarta umowa, Twoje dane są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub rozwiązania sprawy, z którą się do nas zwracasz. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie lub rozwiązanie sprawy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Monitorowanie
  W przypadku wizyty w siedzibie Administratora, Administrator przetwarza również dane osobowe zebrane za pomocą monitoringu wizyjnego w celu utrzymania porządku, ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wykrywania przestępstw na terenie siedziby Administratora. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest zapewnienie ochrony mienia, bezpieczeństwa, wykrywanie przestępstw.
 2. Inne podstawy przetwarzania
  Dane użytkownika mogą być również przetwarzane
  a. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych (podstawa Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w tym obowiązków podatkowych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego, RODO, wystawiania faktur VAT, rozpatrywania reklamacji, realizacji obowiązku informacyjnego),
  b. w celach analitycznych i statystycznych służących badaniu satysfakcji klientów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

 1. Powierzenie przetwarzania danych
  Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, firmom zajmującym się niszczeniem dokumentów, archiwizacją dokumentów, udostępnianiem poczty elektronicznej, operatorom pocztowym.

Twoje dane osobowe mogą być powierzane podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, firmom zajmującym się niszczeniem dokumentów, archiwizacją dokumentów, udostępnianiem poczty elektronicznej, operatorom pocztowym.

Twoje dane zostaną powierzone firmom kurierskim, które zajmują się dostawą produktów zamówionych za pośrednictwem sklepu internetowego.

Administrator udostępni również Twoje dane, gdy będzie to konieczne ze względu na ciążący na nim obowiązek.

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika woli zawarcia Umowy na dostawę i instalację Systemu Appartme, o której mowa w Regulaminie, dane osobowe Użytkownika wskazane w Koncie Klienta lub w formularzu zamówienia będą również udostępniane Deweloperowi wskazanemu przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia, a także mogą być powierzane do przetwarzania podwykonawcom Dewelopera – w zakresie niezbędnym do weryfikacji Zamówienia, zawarcia i wykonania Umowy, a także wzajemnych rozliczeń pomiędzy Administratorem a Deweloperem.

Administrator może udostępniać dane zapisane w plikach cookies Zaufanym Partnerom, w celu lepszego rozpoznawania atrakcyjności reklam i usług, poprawy ogólnej jakości i skuteczności świadczonych usług. Udostępnianie danych przechowywanych w plikach cookie zależy od zgody Użytkownika. Odbiorcą informacji przechowywanych w plikach cookie jest Google Analytics.

 1. Przekazywanie danych do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych
  Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy i przesyłać je podmiotom zewnętrznym współpracującym z Administratorem działającym na zlecenie Administratora w celach opisanych powyżej.

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC z siedzibą w Mountain View, w Stanach Zjednoczonych, w związku z korzystaniem z systemu poczty elektronicznej.

Administrator może również przechowywać dane osobowe w lokalizacji podlegającej innej jurysdykcji niż miejsce zamieszkania lub siedziba użytkownika.

Ponadto niektórzy z naszych Zaufanych Partnerów mogą przechowywać dane użytkowników usługi poza EOG (Europejskim Obszarem Gospodarczym).

).

Przekazywanie danych poza EOG, np. do USA, ma miejsce tylko wtedy, gdy podmiot spełnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, np. na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., znanej jako Tarcza Prywatności (Privacy Shield). Oznacza to, że dane użytkownika mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom, które przestrzegają zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów ramowych Tarcza Prywatności UE-USA regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej. Takie przekazywanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy umowa zawierająca standardowe klauzule umowne wymagające określonego poziomu ochrony danych osobowych została zawarta z podmiotem otrzymującym dane.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres, przez który możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, zależy od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Nigdy nie będziemy przetwarzać danych osobowych dłużej niż wynika to z powyższych podstaw prawnych. W związku z powyższym informujemy, że:
a. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika,
b. w przypadku, gdy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane na podstawie Twojego żądania podjęcia przez Administratora działań przed zawarciem umowy, okres przetwarzania trwa przez czas niezbędny do podjęcia działań na Twoje żądanie,
c. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, okres przetwarzania trwa do momentu ustania możliwości dochodzenia roszczeń związanych z umową przez którąkolwiek ze stron,
d. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do czasu ustania tego interesu (np. przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania przez osobę, której dane dotyczą – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
e. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy,
f. Dane zarejestrowane na monitoringu wideo są przetwarzane przez okres maksymalnie 1 tygodnia. Powyższe okresy przetwarzania mogą zostać przedłużone o czas niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną zanonimizowane lub usunięte.

TWOJE PRAWA

Informujemy, że użytkownik ma prawo do:
a. uzyskać dostęp do swoich danych i otrzymać ich kopię,
b. sprostowania (poprawienia) swoich danych,
c. usuń dane.
Jeśli użytkownik uważa, że nie ma podstaw do przetwarzania przez nas jego danych, może zażądać ich usunięcia.
d. ograniczenie przetwarzania danych
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Zastrzeżenie dotyczące „marketingu”. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych do celów marketingu bezpośredniego. Jeśli użytkownik skorzysta z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
Sprzeciw ze względu na szczególną sytuację. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych w oparciu o uzasadniony interes w celach innych niż marketing bezpośredni, a także gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Następnie powinieneś wskazać nam swoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f. prawo do przenoszenia danych:
Użytkownik ma prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe dotyczące użytkownika, które zostały nam przekazane na podstawie umowy lub zgody użytkownika. Użytkownik może również zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
g. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę w tej sprawie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
h. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie jego zgody. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie jego zgody. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć

skargę w tej sprawie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej, korzystając z poniższych danych:
S-Labs sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Dworska 1A/1U, 31-358 Kraków
e-mail: biuro@slabs.pl
(od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

DOBROWOLNE PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych w związku z obsługą zgłoszenia i złożonego zapytania, przedstawionego telefonicznie, za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej lub korespondencji e-mail, jest niezbędne do obsługi pytania i udzielenia na nie odpowiedzi oraz rozwiązania sprawy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wysłania odpowiedzi lub załatwienia sprawy.

W przypadku kontaktu z nami w celu zadania pytania lub wskazania sprawy do rozwiązania, podanie danych umożliwiających nam kontakt zwrotny jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub rozwiązania przedstawionej sprawy.

Podanie danych wskazanych w formularzu kontaktowym jako obowiązkowe jest niezbędne do obsługi zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysłania zapytania.

Podanie danych w związku z zawarciem, realizacją i wykonaniem umowy na podstawie Regulaminu jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji usługi i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem.

Możemy również wymagać podania danych użytkownika, jeśli jest to konieczne do wypełnienia ciążących na nas zobowiązań prawnych. W tym przypadku podanie danych jest obowiązkowe.

Podanie danych niezbędnych do przesyłania informacji handlowych dotyczących produktów i usług, promocji i ofert jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania takich informacji. Ich nieprzekazanie uniemożliwia przesyłanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług, promocji i ofert.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Informacje zbierane przez nas w związku z korzystaniem z naszych Usług mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), w zakresie niezbędnym do realizacji usług reklamowych i marketingowych oraz podejmowania decyzji o przyznaniu użytkownikowi rabatu. Nie spowoduje to jednak żadnych skutków prawnych ani w podobny sposób nie wpłynie znacząco na Twoją sytuację.

Zwracamy szczególną uwagę na kwestie profilowania i wskazujemy, że w celach profilowania: nie przetwarzamy żadnych szczególnie chronionych danych, wykorzystujemy w tym celu typowe dane: adres e-mail i IP lub pliki cookies, profilujemy w celu analizy lub przewidywania osobistych preferencji i zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub produktów lub usług i dostosowania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub produktach do tych preferencji. Profilujemy w celach marketingowych, tj. dostosowania oferty marketingowej do powyższych preferencji. Profilowanie pozwala nam również na przyznanie odpowiedniego rabatu, którego przyznanie i wysokość zależą w szczególności od zebranych i przetwarzanych danych dotyczących Twojej osoby.

Nasi Partnerzy mogą stosować targetowanie i profilowanie, tj. zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega m.in. na wykorzystywaniu danych osobowych do analizowania lub przewidywania osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji, zachowań. Wykorzystanie procesu profilowania umożliwia naszym Partnerom bardziej szczegółową personalizację prezentowanych Ci reklam. W tym procesie wykorzystywane są pliki cookie naszych Partnerów, dlatego takie przetwarzanie wymaga Twojej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie na naszej stronie internetowej, a także na stronach naszych Partnerów.